Kiedy pracownicy administracji publicznej mogą podpisać dokumenty elektronicznie?

Kim jest pracownik administracji?

Są to osoby wykonujące określone czynności związane z funkcjonowaniem administracji publicznej jak i czynności administracyjne w innych niż jednostki administracji urzędach państwa. Sposób nawiązania z nimi stosunku pracy takie jak wybór, powołanie, mianowanie czy umowa o pracę nie mają w tej kwestii żadnego znaczenia.
W obecnych czasach przez ciągle rozwijającą się technologię oraz przymus spowodowany wybuchem pandemii praktycznie wszystko odbywa się drogą elektroniczną. Państwo polskie postanowiło ułatwić załatwianie spraw w urzędach, dlatego z dniem 18 września 2001 r weszła w życie Ustawa o podpisie elektronicznym:

Art. 1.
Ustawa określa warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi.
Art. 2.
Przepisy ustawy stosuje się do podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, mających siedzibę lub świadczących usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Administracja publiczna tworzy zespolenie różnych administracji działających w zakresie spraw publicznych, a przede wszystkim administracji: państwowej, rządowej i samorządowej. Wyróżnia się administracje publiczne takie jak:

  • Administrację publiczną w ujęciu organizacyjnym (podmiotowym) – stanowi ona ogół podmiotów administracji: organy administracji, inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej.
  • Administrację publiczną w ujęciu materialnym (przedmiotowym) -przedmiotem są sprawy administracyjne albo inaczej zadania i kompetencje władzy wykonawczej.
  • Administrację publiczną w ujęciu formalnym – to cała działalność wykonywana przez podmioty administracyjne bez względu na to, czy ma ona charakter administracyjny czy też nie.
  • Administrację publiczną w ujęciu negatywnym – czyli wszystkie działania aparatu państwowego, które nie są ustawodawstwem czy sądownictwem.
  • Administrację publiczną w ujęciu przedmiotowo – podmiotowym – zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich oraz wykonawczych prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje na podstawie ustawy i w określonych formach prawnych.

Elektroniczne postępowanie administracyjne:

Zasada pisemności

§  1.  Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.
(art. 14 § 1 kpa)

Doręczenie decyzji
§  1. Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
(art. 109 kpa)

Podziel się ze znajomymi udostępniając ten artykuł!